За винетките

Не могат да бъдат издавани винетки с дата на валидност, предхождаща датата на издаване.

Не могат да бъдат издавани винетки, освен поне 30 дни преди началната дата на валидност.

Винетките се издават само след потвърждаване плащането на сумата в банковата сметка на UNTRR (за няколко минути при финализираните онлайн плащания с банкова карта или няколко дни, ако плащането се извършва с платежно нареждане.

В съответствие с чл. 1 ал. 1 буква „j” от ПН 15/2002, одобрена със Закон 424/2002, винетката се дефинира като електронен документ или регистрация в електронен формат, удостоверяващ заплащането на таксата за ползване на републиканската пътна мрежа на Румъния. Моделът, формата, съдържанието, начинът, условията и средствата за издаване на винетка, се определят с методологични норми, одобрени с наредба на министъра на транспорта и инфраструктурата.

Тарифата за използване е структурирана в съответствие със срока на използване на републиканската пътна мрежа в Румъния (един ден, 30 дни, 90 дни, 12 месеца). Срокът на използване включва времето за пътуване, както и времето за престой.

Тарифата за използване, установена с Наредба № 8 от 2010 г., е следната:

categoria

category
Tipul vehiculului

Type of vehicle
Durata de utilizare a retelei de drumuri nationale din Romania

Period of use of national road network in Romania
Tariful [EURO] (TVA inclus)

Tariff [EURO] (including VAT)
A autoturism

car
7 zile 3
30 de zile 7
90 de zile 13
12 luni 28
B vehicule de transport marfa cu MTMA mai mica sau egala de 3.5 tone

goods transport vehicle with maximum total weight authorized less or equal to 3.5 t
7 zile/days 6
30 de zile/days 16
90 de zile/days 36
12 luni/months 96
C vehicule de transport marfa cu MTMA mai mare de 3.5 tone si mai mica sau egala de 7.5 tone

goods transport vehicle with maximum total weight authorized more than 3.5 t and less or equal to 7.5t
1 zi/day 4
7 zile/days 16
30 de zile/days 32
90 de zile/days 92
12 luni/months 320
D vehicule de transport marfa cu MTMA mai mare de 7.5 tone si mai mica de 12 tone

goods transport vehicle with maximum total weight authorized more than 7,5 t and less than 12t
1 zi/day 7
7 zile/days 28
30 de zile/days 56
90 de zile/days 160
12 luni/months 560
E vehicule de transport marfa cu MTMA mai mare sau egala de 12 tone, cu maximum 3 axe (inclusiv)

goods transport vehicle with maximum total weight authorized more or equal to 12 t, maximum 3 axles (including)
1 zi/day 9
7 zile/days 36
30 de zile/days 72
90 de zile/days 206
12 luni/months 720
F vehicule de transport marfa cu MTMA mai mare sau egala de 12 tone, cu minimum 4 axe (inclusiv)

goods transport vehicle with total maximum authorized weight more or equal to 12 t, minimum 4 axles (including)
1 zi/day 11
7 zile/days 55
30 de zile/days 121
90 de zile/days 345
12 luni/months 1.210
G vehicule de transport persoane cu mai mult de 9 locuri pe scaune (inclusiv conducatorul auto) si maximum 23 locuri pe scaune (inclusiv conducatorul auto)

passenger transport vehicles with more than 9 seats (including the driver) and maximum 23 seats (including the driver)
1 zi/day 4
7 zile/days 20
30 de zile/days 52
90 de zile/days 120
12 luni/months 320
H vehicule de transport persoane cu mai mult de 23 locuri pe scaune (inclusiv conducatorul auto)

passenger transport vehicles with more than 23 seats (including the driver)
1 zi/day 7
7 zile/days 35
30 de zile/days 91
90 de zile/days 210
12 luni/months 560
 

За леките и товарните автомобили с допустима обща маса по-малка от или равна на 3,5 тона, минималният срок, за който може да се плати таксата за използване, е 7 дни.

Отговорността за заплащане на таксата за използване и за притежаване на валидна винетка, както и за заплащането на таксата за преминаване или на таксата за концесия, е изключително на румънските потребители, а при чуждестранните потребители, тя е изключително на водача на превозното средство.

Деянието, изразяващо се в шофиране без притежанието на валидан винетка, е престъпление, наказуемо с глоба.

Извършителят е длъжен да плати, в допълнение към глобата за нарушение, под формата на такса обезщетение, в зависимост от вида на превозното средство, използвано, без притежанието на валидна винетка, сумите, определени в съответствие с приложението на ИПН 15/2002 с последващите изменения и допълнения.

Всички права запазени 2010 - 2021 @ Национален съюз на автомобилните превозвачи от Румъния
Designed by