Често задавани въпроси

За кои пътища се прилага таксата за използване (винетка)?

Според ПН 15/2002, изменена и допълнена:

(21 ) Таксата за използване се прилага към републиканската пътна мрежа в Румъния, определена в чл. 1 ал. (1) буква „d”, с изключение на пътните сектори, за които ще се прилагат такси за пътни концесии.


чл. 1 ал. (1)
d) националната пътна мрежа в Румъния - републиканските пътища, както са определени в чл. 6, ал. (1) от Правителствена наредба № 43/1997 за пътища, преиздадена, с последващи изменения и допълнения;

  1. Републиканските пътища са обществена собственост на държавата и включват национални пътища, които осигуряват връзките със столицата на държавата, с окръжните центрове, с обектите от национален интерес, между тях, както и със съседните страни, и могат да бъдат класифицирани като:


а) автомагистрали;
б) експресни пътища;
в) европейски републикански пътища (E);
г) основни републикански пътища;
д) второстепенни републикански пътища.

Имам валидна винетка, но ме глобиха, какво да правя?


Срещу протокола за установяване на нарушението и за прилагане на санкцията, може да се подаде жалба, в срок от 15 дни от датата на връчването или комуникирането му.


Жалбата се подава в съда, под чиято юрисдикция е извършено престъплението, (ако в протокола за установяване на нарушението не е посочена друго обстоятелство) .

Къде мога да бъде глобен затова, че нямам валидна винетка ?


В съответствие с чл. 8 т. 5 (ПН 15/2002, изменена и допълнена с ПН 8/2010),

(5) На потребителите могат да се налагат глоби както по републиканската пътна мрежа в Румъния, така и на контролните пунктове за преминаване на държавната граница, на излизане от Румъния.


Трябва ли да купя винетка за временно регистрирано превозно средство ?


Да, в съответствие с чл. 1, параграф (2) от "ЗАПОВЕД № 769 от 1 октомври 2010 за одобряване на методологическите норми за прилагане на таксата за използване на републиканската пътна мрежа в Румъния":


(2) Таксата за използване се прилага за румънските и чуждестранните потребители за всички превозни средства, притежавани от тях, регистрирани временно или постоянно, движещи се по пътищата от републиканската мрежа в Румъния

Кои са данните, необходими за плащане с платежно нареждане за заявките, извършени на уебсайта www.e- rovinieta.ro ?


Бенефициент: Национален съюз на автомобилните превозвачи от Румъния

Данъчен номер: RO2836143

Райфайзен банк - клон площад „Алба Юлия”

Банкова сметка: RO33 RZBR 0000 0600 0209 3738


Моля, посочете в платежното нареждане "онлайн винетка" и датата на заявката или номера на проформ фактурата.

Еднодневна винетка, закупена днес, смята ли се за валидна за целия ден, т.е. започвайки от 0 часа на текущия ден ?

Не, според чл. 3, параграф (6) от "ЗАПОВЕД № 769 от 1 октомври 2010 за одобряване на методологически норми за прилагане на таксата за ползване на републиканската пътна мрежа в Румъния":

(6) Ако началният ден на валидността е текущият ден, валидността на винетката започва от часа на заплащане на таксата за използване и изтича в 24:00 часа на последния ден от периода, за който е платена.


Какви са сроковете на валидност ?


Чл. 3 (МЕТОДОЛОГИЧНИ НОРМИ от 1 октомври 2010 за прилагане на таксата за използване на републиканската пътна мрежа на Румъния,одобрени със Заповед 769/2010

(5) Срокът на валидност на винетката започва в 0.00 часа на деня, изискан от  потребителя и изтича в 24:00 ч. на последния ден от периода, за който е платена таксата за използване.
(6) Ако началният ден на валидността е текущият ден, валидността на винетката започва от часа на заплащане на таксата за използване и изтича в 24:00 часа на последния ден от периода, за който е платена.

(2) Периодите на валидност се определят, както следва:

а) един ден - денят, съответстващ на датата, за която е платена;

(6) Ако началният ден на валидността е текущият ден, валидността на винетката започва от часа на заплащане на таксата за използване и изтича в 24:00 часа на последния ден от периода, за който е платена.

б ) 7 дни - денят, съответстващ на началната дата на валидността и следващите 6 дни;

в) 30 дни - денят, съответстващ на началната дата на валидността и следващите 29 дни;

г ) 90 дни - денят, съответстващ на началната дата на валидността и следващите 89 дни;

д ) 12 месеца – денят, съответстващ  на началната дата на съответния ден на валидност до деня преди в същия ден на следващата година , включително.

Нарушения и наказания, според ПН 15/2002

Престъпления, нарушения и наказания по Наредба 15/2002 относно прилагането на таксата за използване и таксата за преминаване по републиканската пътна мрежа в Румъния

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ

Наказание

Вписване на престъплението, според Наказателния кодекс

Текст на чл. 282 от Наказателния кодекс

Фалшифицирането на винетки, притежанието или използването на фалшиви формуляри, е престъпление

Лишаване от свобода от 3 до 12 години и забрана на някои права

Лишаване от свобода от 5 до 15 години  и забраната на някои  права

Чл. 282 НК – фалшифициране на монети и други ценности

(1)Фалшифицирането на метална монета, хартиена валута, публични кредити, чекове, всякакви ценни книжа за извършването на плащания, издадени от банкова институция или от други компетентни кредитни институции, или фалшифицирането на  всякакви други титли или подобни ценности, се наказва с лишаване от свобода от 3 до 12 години и забраната на някои права.

(2)Със същото наказание се наказва и пускането в обращение, по всякакъв начин, на фалшифицираните ценности, посочени в предходната алинея, или притежаването им с цел пускане в обращение.

(3)Ако деянията, предвидени в предходните алинеи биха причинили важна щета на финансовата система, наказанието е  лишаване от свобода от 5 до 15 години и забраната на някои права, а ако са причинили важна щета на финансовата система, наказанието е  лишаване от свобода от 10 до 20 години и забраната на някои права.

(4)Опитът се наказва.

 

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ

Наказания

Глоба (минимум-максимум)

Отговорно лице

Деянието, изразяващо се в шофиране без притежание на валидна винетка, е престъпление

Мин.3.000 макс. 4.500 леи – приложима на тежкотоварните автомобили с MTMA ≥ 12,01, с минимум 4 оси, включително;

ПОТРЕБИТЕЛЯТ *

Мин.2.750 макс. 3.000 леи – приложима на тежкотоварните автомобили с MTMA ≥12,01, с максимум 3 оси, включително;

Мин.1.750 макс. 2.250 леи

- приложима на тежкотоварните автомобили с 7,5 т ≤ MTMA <12,00т;

- пътнически автомобили с повече от 23 седящи места (включително шофьора);

Мин.1.250 макс. 1.750 леи

- приложима на тежкотоварните автомобили с 3,5 т < MTMA ≤ с 7,5 т

- пътнически автомобили с повече от 9  седящи места (включително шофьора) и максимум 23 седящи места (включително шофьора);

Мин.750 леи макс. 1.250 леи

Товарни автомобили с 0 т по-малко от MTMA ≤ 3,5 t

Мин. 250 макс. 500 леи

Леки автомобили

  • потребители - физически или юридически лица, вписани в удостоверението за регистрация, които притежават или, според случая, могат да използват, въз основа на законно право, превозни средства, регистрирани в Румъния, наричани за кратко румънски потребители, съответно физическите или юридическите лица, вписани в удостоверението за регистрация, които притежават или, които, според случая, могат да използват, въз основа на законно право, превозни средства, регистрирани в други държави, наричани за кратко чуждестранни потребители;


Румънските потребителите ще заплащат таксата за използване в леи, по валутния курс за деня на Националната банка на Румъния, валиден за последния работен ден на месеца, предхождащ датата на заплащане на таксата.


Под обменен курс, валиден за последния работен ден на месеца, предхождащ датата на заплащане на таксата, се разбира обменният курс на Националната банка на Румъния в предпоследния работен ден на съответния месец.


Чуждестранните потребители ще заплащат таксата за използване:

• - в свободно конвертируеми валути, търгувани на валутния пазар, към равностойността на таксата в евро, в зависимост от обменните курсове за валутите на Националната банка на Румъния в предпоследния работен ден на месеца, предхождащ месеца, в който е извършено плащането;

• - в леи, по обменния курс за деня на Националната банка на Румъния, валиден за последния работен ден на месеца, предхождащ датата на заплащане на таксата, така, както е определено в ал. (2). Тарифите, определени в леи, могат да бъдат заплатени в свободно конвертируеми валути, търгувани на валутния пазар, по обменния курс, валиден за първия ден на месец октомври, съобщени от Европейската централна банка и публикувани в Официалния вестник на Европейския съюз, курс, приложим от 1 януари на следващата календарна година.

След получаването на протокол за установяване на нарушението, установих, че операторът, издал винетката, е отбелязал погрешно регистрационния номер на превозното средство. Какво трябва да направя, за да се поправи грешката ?

Искането се изпраща в оригинал в CNAIR - SA , според стандартния формуляр, който може да бъд намерен на адрес www.cnadnr.ro секция „Винетки”, Искане за промяна на сгрешен регистрационен номер, заедно с:


• копие от документа на клиента, издаден за грешния регистрационен номер;

• копие от сертификата за регистрация или от идентификационната карта на превозното средство, от които произтича правилния регистрационен номер;
• копие на платежния документ.


Въз основа на документите, посочени по-горе, CNAIR ще извърши корекция на регистрационния номер, ако е изпълнено едно от следните условия:


• идентификационният номер на автомобила, вписани в документа копие на клиента, съответства на този, посочен в сертификата за регистрация или идентификационната карта на превозното средство, изпратени от потребителя;

• в документа, издаден от дистрибутора, когато потребителите са румънци, не е вписан идентификационния номер на превозното средство, а според вписванията в базата данни на Дирекцията за издаване на свидетелства за управление на превозно средство и регистрация на МПС, регистрационният номер, вписан в документа, на дата на издаване на винетката, не е отпуснат на дадено превозно средство;

• в документа, издаден от дистрибутора, когато потребителите са чужденци, вписаният регистрационен номер представлява грешка с максимум два знака и идентификационният номер на превозното средство не е вписан;
• винетката е издадена за регистрационния номер на превозното средство, за което не е задължително плащането на таксата за употреба;

Продадох превозното средство и пак получих протокол за установяване на нарушение


Това е така, защото след продажбата на превозното средство новият собственик не е направил прехвърляне на правото на собственост върху превозното средство в срока, предвиден от действащото законодателство (Наредба на Министерството на администрацията и вътрешните работи № 1501/2006 във връзка с процедурата по регистриране, вписване, отписване и издаване на временно разрешително за движение или за проби на превозните средства, с последващите изменения и допълнения). Поради тази причина, в регистрите на Дирекцията за издаване на свидетелства за управление и регистрация на превозни средства, Вие все още фигурирате като собственик на превозното средство, а в случая на румънските потребители (физически или юридически лица, вписани в удостоверението за регистрация, които притежават или, които, според случая, могат да използват, въз основа на легално право, превозни средства, регистрирани в Румъния)отговорността за плащане на винетка се пада изключително на тях.


CNAIR няма никакво право да налага санкции на други лица, различни от тези, вписани в удостоверението за регистрация като собственици или ползватели, въз основа на законно право. В тази ситуация, можете да отправите жалба към издадения протокол, в рамките на 15 дни от датата на съобщаването му,  до съда, в чийто район е постоянният Ви адрес или седалището на Вашата фирма.


Също така, можете да се обърнете към общностната публична служба за издаване на свидетелства за управление и регистрация на превозни средства, в чийто обсег е регистрирано превозното средство, с цел подаване на съобщение относно отчуждаването на автомобила. Уведомлението трябва да бъде придружено от копия от доказателствените документи (договор за покупко-продажба, удостоверение за данъчно отписване за въпросния автомобил).

Получих протокол за нарушение, което съм платил. Какво да направя след това?


Ако сте платили глобата за нарушението, както е записано в протокола, трябва да изпратите на CESTRIN, с помощта на един от начините изброени по-долу, копия от документите, доказващи плащането на глобата, заедно с копие на протокола и съобщението за плащане.


• по пощата, на адрес: бул. „Юлию Маниу” № 401 А, Сектор 6 , Букурещ
• чрез директно връчване в седалището на CESTRIN, бул. „Юлию Маниу” № 401 А, Сектор 6 , Букурещ;

Моля, запазете оригиналните платежни документи.

Получих няколко протокола за нарушение, издадени за същото превозно средство, но с различни дати на извършване на нарушенията. Трябва ли да платя глоба за всеки протокол ?


ДА

Ако след санкциониране на нарушението, съм платил глобата, трябва ли да купя и винетка ?


ДА

Винетката запазва ли валидността си, ако съм продал превозното средство, запазил съм регистрационния номер и съм регистрирал друг автомобил с този номер?
 

НЕ

Винетката запазва ли валидността си, ако е променен собственика или домашния адрес на собственика, но регистрационният номер е останал същият ?


ДА

Винетката запазва ли валидността си, ако е сменен регистрационният номер ?


В случай на промяна на регистрационният номер на МПС, за който е била платена винетка, тя запазва валидността си, при условие че при издаването й регистрационният номер на автомобила е въведен правилно.


Във всички други случаи потребителят ще изиса от CNAIR - SA, в писмена форма, извършването на промяна на регистрационния номер в базата данни на SIEGMCR.


За извършване промяната, потребителят да се представи в един от работните пунктове на CNAIR - SA (списъкът им е на www.cnadnr.ro, раздел Винетки – пунктове за  промяна на регистрационния номер), със следните документи:


• писмено искане, в рамките на стандартния формуляр, който може да се намери на www.cnadnr.ro, раздел Винетки  - "Формуляри - Заявка за промяна на регистрационни номера"
• копие и оригинал на идентификационната карта на превозното средство


При вече сменен регистрационен номер, в базата данни ще се издаде, чрез SIEGMCR, документ, удостоверяващ промяната и валидността на винетката за новия регистрационен номер, в два еднообразни екземпляра, от които:


• единият се подпечатва от CNAIR - S.A. и се дава на заявителя;
• единият се подписва от заявителя и ще остане в CNAIR - SA

Купих превозно средство и до регистрирането му се движи с временни номера (червени номера). Необходимо ли е да закупя винетка за този период ?

Както по отношение на превозните средства, движещи се с временни номера, така и за регистрираните превозни средства, НЕ се заплаща винетка.

Регистрирах превозно средство, а в момента, в който исках да купя винетка, операторът ме информира, че за съответния регистрационен номер съществува валидна винетка. Трябва ли да купя нова винетка?


Ако в информационната система за съответния регистрационен номер има винетка в период на валидност, тя се счита за валидна за Вашия автомобил само ако идентификационният номер, за който е издадена съответната винетка, е същият като идентификационния номер от удостоверението за регистрация на превозното средство, притежавано от Вас, и съответната винетка е издадена за типа превозно средство, притежавано от Вас.


Ако и двата идентификационни номера не са идентични или типа превозно средство, притежавано от Вас, е различен от типа превозно средство, за който е издадена винетката, съществуваща в информационната система, тя не се счита за валидна за превозното средство, притежавано от Вас, а операторът е длъжен да Ви издаде изисканата винетка.

Продадох превозното средство, а закупената винетка все още е в период на валидност. Може ли да ми бъде изчислена и възстановената сумата за периода на неизползване от датата на продажбата на автомобила до датата на изтичане на валидността на винетката?
НЕ
Възстановяването на сумата, съответстваща на период на неизползване се прави само при поискване от страна на потребителя, в случай на отписване на превозното средство от движение в резултат на:


• демонтаж, разпадане или предаване на превозното средство в специализирано звено, с цел демонтаж;
• окончателно изваждане на превозното средство от Румъния;
• обявяване на превозното средство за откраднато

 

Платих няколко винетки за едно и също превозно средство с периоди на валидност, които се припокриват най-малко един ден. Как да процедирам, за да ми се върне равностойността на таксата, за която периодите на валидност на закупената винетка се припокриват ?


Ако за едно и също превозно средство се плащат повече винетки за периоди на валидност, които се застъпват за поне един ден, равностойността на периода на припокриване на винетките се връща на базата на искане за връщане на равностойността на таксата за периода на припокриване, което се подава в CNAIR - SA заедно с копие от идентификационната карта или на удостоверението за регистрация на превозното средство, които ще носят надписа "вярно с оригинала" и подпис, според случая, печат на потребителя.


Сумата, която ще бъде възстановена, ще се изчисли на базата на периода на припокриване на валидността, без банковите такси и тези, полагащи се на дистрибуторите, и ще бъде върната в срок от 30 работни дни от датата на получаване на искането.

 

Ако в удостоверението за регистрация на превозното средство собственикът е лизингова компания, но в същото време са записани и данните на ползвателя на превозното средство, протоколът за установяване на нарушението, сключен за движение по пътищата на републиканската мрежа на Румъния, без притежание на валидна винетка, ще бъде издаден на името на собственика или на ползвателя ?


Ако в удостоверението за регистрация освен собственика на превозното средство е записан и неговия ползвател, протоколът за установяване на нарушението ще бъде издаден на името на потребителя. Само в случай, в който в удостоверението за регистрация не са записани данните на потребителя, протоколът за установяване на нарушението ще бъде издаден на името на собственика (лизинговата фирма).

 

Всички права запазени 2010 - 2021 @ Национален съюз на автомобилните превозвачи от Румъния
Designed by