Întrebări frecvente

Conform OU 15/2002 modificata si completata:

(21)Tariful de utilizare se aplica pe reteaua de drumuri nationale din Romania, definita la art. 1 alin. (1) lit. d), cu exceptia sectoarelor de drum pentru care se vor aplica tarife de concesiune.

art. 1 alin. (1)

d)reteaua de drumuri nationale din Romania - drumurile de interes national definite conform art. 6 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

(1)Drumurile de interes national apartin proprietatii publice a statului si cuprind drumurile nationale, care asigura legaturile cu capitala tarii, cu resedintele de judet, cu obiectivele de interes national, intre ele, precum si cu tarile vecine, si pot fi clasificate ca:

 • a)autostrazi;
 • b)drumuri expres;
 • c)drumuri nationale europene (E);
 • d)drumuri nationale principale;
 • e)drumuri nationale secundare.

Împotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei si de aplicare a sanctiunii se poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânarii sau comunicarii acestuia.

Plângerea se depune la judecătoria în a cărei circumscripţie a fost savârşită contravenţia, (dacă în procesul verbal de constatare a contravenţiei nu este specificată altă circumscripţie).

Conform art. 8 pct.5 (O.G. 15/2002, modificată şi completată cu O.G. 8/2010),

(5)Utilizatorilor li se pot aplica amenzi contravenţionale atât pe reţeaua de drumuri naţionale din România, cât si în punctele de control pentru trecerea frontierei de stat, la ieşirea din România.

In cazul utilizatorilor români care isi schimba numarul de inmatriculare al vehiculului, rovinieta sau peajul isi mentin valabilitatea in conditiile in care in baza de date a autoritatii de inmatriculare este operata modificarea respectiva. Autoritatea de inmatriculare va asigura, pe baza de protocol, accesul zilnic al CNAIR - S.A. la baza de date cu modificarile privind schimbarea numarului de inmatriculare.

In cazul utilizatorilor români si straini, in situatia schimbarii numarului de inmatriculare al vehiculului pentru care a fost achitat tariful de utilizare sau tariful de trecere, rovinieta sau peajul isi mentin valabilitatea numai in conditiile in care la emiterea acestora numarul de identificare al vehiculului a fost inscris corect.

In conditiile in care la emiterea rovinietei numarul de identificare a vehiculului nu a fost inscris sau nu a fost inscris corect, in cazul schimbarii numarului de inmatriculare al vehiculului pentru care a fost achitat tariful de utilizare, utilizatorul va solicita CNAIR - S.A., in scris, efectuarea modificarii numarului de inmatriculare in baza de date a SIEGMCR. Pentru efectuarea modificarii utilizatorul se va prezenta la una dintre subunitatile CNAIR - S.A. cu urmatoarele documente:

 • cerere scrisa, conform formularului-tip care se regaseste pe pagina web a CNAIR - S.A.;
 • cartea de identitate a autovehiculului in copie si originalul acesteia pentru verificarea conformitatii.

Solicitarea se verifica pe loc si, daca cererea este justificata, se efectueaza modificarea in baza de date.

Odata cu modificarea numarului de inmatriculare in baza de date se va elibera, prin intermediul SIEGMCR, un document care atesta efectuarea modificarii si valabilitatea rovinietei pentru noul numar de inmatriculare, in doua exemplare, dintre care:

 • unul va fi stampilat de catre CNAIR - S.A. si va fi inmânat solicitantului
 • unul va fi semnat de catre solicitant si va ramâne la CNAIR - S.A.

Da, conform Art. 1, paragraf (2) din "ORDINUL nr. 769 din 1 octombrie 2010 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea tarifului de utilizare a retelei de drumuri nationale din Romania" : Tariful de utilizare se aplica utilizatorilor romani si straini pentru toate vehiculele detinute de acestia, inmatriculate temporar sau definitiv, care circula pe reteaua de drumuri nationale din Romania

Beneficiar: Uniunea Nationala a Transportatorilor Rutieri din Romania

Cod fiscal : RO2836143

RAIFFEISEN BANK - Sucursala Piata Alba Iulia

Cont: RO33 RZBR 0000 0600 0209 3738

Va rugam specificati pe ordinul de plata 'rovinieta online' si data comenzii sau numarul facturii proforme.

NU, conform art. 6, pct. (7) din NORMELOR METODOLOGICE din 21 septembrie 2018 pentru aplicarea de către Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. a tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere aprobate prin Ordin 1463/2018:

(7) emiterea rovinietei este condiţionată de confirmarea finalizării tranzacţiei de către procesatorul de plăţi agreat de CNAIR - S.A. sau, după caz, de către distribuitor, în cazul în care data de început a valabilităţii solicitate este ziua în curs, data şi ora de început a valabilităţii rovinietei fiind data şi ora confirmării finalizării tranzacţiei de către distribuitor.

Conform NORMELOR METODOLOGICE din 21 septembrie 2018 pentru aplicarea de către Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. a tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere aprobate prin Ordin 1463/2018

Art. 10

(1) CNAIR - S.A. va returna, la solicitarea utilizatorului, sumele reprezentând contravaloarea tarifului de utilizare, corespunzătoare perioadei de neutilizare, sau contravaloarea tarifului de trecere, corespunzătoare numărului de treceri neutilizate, în situaţia radierii din evidenţă a vehiculelor de către autoritatea care a efectuat înmatricularea, în cazul scoaterii definitive din circulaţie a acestora, în situaţia:

a) retragerii definitive din circulaţie a vehiculului şi depozitării acestuia într-un spaţiu adecvat, deţinut în condiţiile legii;

b) dezmembrării, casării sau predării vehiculului la unităţi specializate în vederea dezmembrării;

c) scoaterii definitive din România a vehiculului respectiv;

d) furtului vehiculului.

(2) Solicitarea de returnare a sumelor prevăzute la alin. (1), care trebuie să conţină toate informaţiile prevăzute în modelul care se regăseşte pe pagina web a CNAIR - S.A., se transmite acesteia, împreună cu:

a) copia de pe dovada de radiere din circulaţie a vehiculului emisă de Serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor şi copii de pe documentele emise de instituţii abilitate, din care să reiasă, după caz, data evenimentului rutier care a condus la distrugerea vehiculului, data dezmembrării, casării sau predării vehiculului la unităţi specializate în vederea dezmembrării, data înregistrării furtului, în cazul utilizatorilor români;

b) traduceri autorizate în limba română ale documentelor emise de instituţii abilitate, din care să reiasă, după caz, data evenimentului rutier care a condus la distrugerea vehiculului, data dezmembrării, casării sau predării vehiculului la unităţi specializate în vederea dezmembrării, data înregistrării furtului la organele abilitate, şi ale dovezii de radiere din circulaţie a vehiculului, emisă de autoritatea competentă din statul în care vehiculul a fost înmatriculat, în cazul utilizatorilor străini.

(3) În cazul tarifului de utilizare, suma ce se va returna va fi calculată proporţional cu perioada de neutilizare a vehiculului, respectiv cu perioada cuprinsă între ziua imediat următoare datei producerii evenimentului rutier care a condus la distrugerea vehiculului, datei dezmembrării, casării sau predării vehiculului la unităţi specializate în vederea dezmembrării, datei înregistrării furtului la organele abilitate, datei radierii din circulaţie, în cazul scoaterii definitive din România a vehiculului, sau datei retragerii definitive din circulaţie a vehiculului şi depozitării acestuia într-un spaţiu adecvat, deţinut în condiţiile legii, după caz, şi data expirării perioadei de valabilitate a rovinietei, mai puţin costurile aferente virării sumei şi comisionul acordat distribuitorului sau, după caz, procesatorului de plăţi.

Art. 11

(1) În cazul în care pentru acelaşi vehicul se achită tariful de utilizare de două sau mai multe ori pentru perioade de valabilitate ce se suprapun pentru cel puţin o zi, la solicitarea utilizatorului, CNAIR - S.A. va returna contravaloarea tarifului, corespunzător perioadei de suprapunere.

(2) Solicitarea de returnare a sumei prevăzute la alin. (1), care trebuie să conţină toate informaţiile prevăzute în modelul care se regăseşte pe pagina web a CNAIR - S.A., se transmite acesteia, împreună cu o copie de pe cartea de identitate şi/sau de pe certificatul de înmatriculare al vehiculului.

(3) Suma ce se va returna va fi calculată în funcţie de perioada de suprapunere a valabilităţii rovinietelor, mai puţin costurile aferente virării sumei şi comisionul acordat distribuitorului sau, după caz, procesatorului de plăţi.

Art. 12

(1) În cazul în care pentru un vehicul a fost achitat tariful de utilizare sau tariful de trecere pentru un tip de vehicul superior, la care acesta nu poate fi încadrat în conformitate cu clasificarea prevăzută în anexa nr. 1 la ordonanţă sau în anexa la ordinul ministrului transporturilor pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. pentru tarifele de trecere care se încasează prin intermediul SIEGMCR, oricare ar fi configuraţia în care este utilizat, la solicitarea utilizatorului, CNAIR - S.A. va returna diferenţa dintre tariful achitat şi tariful aferent tipului de vehicul în cauză, mai puţin costurile aferente virării sumei şi comisionul acordat distribuitorului sau, după caz, procesatorului de plăţi.

(2) Solicitarea de returnare a sumelor prevăzute la alin. (1), care trebuie să conţină toate informaţiile prevăzute în modelul care se regăseşte pe pagina web a CNAIR - S.A., se transmite acesteia împreună cu o copie a cărţii de identitate şi a certificatului de înmatriculare al vehiculului.

Conform NORMELOR METODOLOGICE din 21 septembrie 2018 pentru aplicarea de către Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. a tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere aprobate prin Ordin 1463/2018:

Art. 5

(1) Tariful de utilizare se achită în avans pentru perioade de valabilitate de: o zi, 7 zile, 30 de zile, 90 de zile sau 12 luni.

(2) Perioadele de valabilitate se determină astfel:

a) o zi - ziua corespunzătoare datei pentru care a fost achitat;

b) 7 zile - ziua corespunzătoare datei de început a valabilităţii şi următoarele 6 zile;

c) 30 de zile - ziua corespunzătoare datei de început a valabilităţii şi următoarele 29 de zile;

d) 90 de zile - ziua corespunzătoare datei de început a valabilităţii şi următoarele 89 de zile;

e) 12 luni - ziua corespunzătoare datei de început a valabilităţii şi până în ziua anterioară aceleiaşi zile a anului următor, inclusiv.

(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), pentru autoturisme şi pentru vehiculele de transport marfă cu MTMA mai mică sau egală cu 3,5 tone, perioada minimă pentru care se poate achita tariful de utilizare este de 7 zile.

Infractiuni, Contravenţii şi Sanctiuni prevăzute de Ordonanţa 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reteaua de drumuri naţionale din România

INFRACŢIUNI

Sancţiune

Incadrare infractiune conform Codului Penal

Text articol 282 Cod Penal

Falsificarea rovinietelor, deţinerea sau utilizarea de formulare false constituie infracţiune

Inchisoare de la 3 la 12 ani şi interzicerea unor drepturi

Inchisoarea de la 5 la 15 ani  şi interzicerea unor drepturi

Art. 282 Cod penal – falsificarea de monede sau alte valori

(1)Falsificarea de monedă metalică, monedă de hârtie, titluri de credit public, cecuri, titluri de orice fel pentru efectuarea plăţilor, emise de instituţia bancară ori de alte instituţii de credit competente, sau falsificarea oricăror alte titluri ori valori asemănătoare, se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 12 ani şi interzicerea unor drepturi.

(2)Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează punerea în circulaţie, în orice mod, a valorilor falsificate arătate în alineatul precedent, sau deţinerea lor în vederea punerii în circulaţie.

(3)Dacă faptele prevăzute în alineatele precedente ar fi putut cauza o pagubă importantă sistemului financiar, pedeapsa este închisoarea de la 5 la 15 ani şi interzicerea unor drepturi, iar dacă au cauzat o pagubă importantă sistemului financiar, pedeapsa este închisoarea de la 10 la 20 de ani şi interzicerea unor drepturi.

(4)Tentativa se pedepseşte.

 

CONTRAVENŢII

Sancţiuni

Amendă (minim-maxim)

Persoană responsabilă

Fapta de a circula fără a deţine rovinietă valabilă constituie contravenţie

Min.3.000 max. 4.500 lei – aplicabilă vehiculelor de transport marfă cu MTMA ≥ 12,01, cu minim 4 axe inclusiv;

UTILIZATORUL *

Min.2.750 max. 3.000 lei –  aplicabilă vehiculelor de transport marfă cu MTMA ≥12,01, cu maximum 3 axe inclusiv;

Min.1.750 max. 2.250 lei

- aplicabilă vehiculelor de transport marfă cu 7,5 t ≤ MTMA <12,00t;

- vehiculelor de transport persoane cu mai mult de 23 de locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto);

Min.1.250 max. 1.750 lei

- aplicabilă vehiculelor de transport marfă cu 3,5 t < MTMA ≤ cu 7,5 t

- vehiculelor de transport persoane cu mai mult de 9  locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto) şi maximum 23 de locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto);

Min.750 lei max. 1.250 lei

Vehiculelor de transport marfă cu 0t mai mic decât MTMA ≤ 3,5 t

Min. 250 max. 500 lei

Autoturisme

* utilizatori - persoanele fizice sau juridice înscrise în certificatul de înmatriculare, care au în proprietate sau care, după caz, pot folosi în baza unui drept legal vehicule înmatriculate în România, denumite în continuare utilizatori români, respectiv persoanele fizice ori juridice înscrise în certificatul de înmatriculare, care au în proprietate sau care, după caz, pot folosi în baza unui drept legal vehicule înmatriculate în alte state, denumite în continuare utilizatori străini;

Utilizatorii români vor achita tariful de utilizare în lei, la cursul de schimb al zilei comunicat de Banca Naţională a României, valabil pentru ultima zi din luna anterioară datei achitării tarifului.

Prin curs de schimb valabil pentru ultima zi din luna anterioară datei achitării tarifului se înţelege cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României în penultima zi lucrătoare a lunii respective.

Utilizatorii străini vor achita tariful de utilizare:

 • - în valute liber convertibile, cotate pe piaţa valutară, la echivalentul tarifului exprimat în euro, în funcţie de cursurile de schimb aferente valutelor, comunicate de Banca Naţională a României în penultima zi lucrătoare a lunii anterioare celei în care se efectuează plata;
 • - în lei, la cursul de schimb al zilei comunicat de Banca Naţională a României, valabil pentru ultima zi din luna anterioară datei achitării tarifului, aşa cum este definit la alin. (2).Tarifele stabilite în lei se pot achita în valute liber convertibile cotate pe piaţa valutară, la cursul de schimb valabil pentru prima zi a lunii octombrie, comunicat de Banca Centrală Europeană şi publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii

Europene, curs aplicat începând cu data de 1 ianuarie a anului calendaristic următor.

Acest lucru se datoreaza faptului ca in urma vanzarii vehiculului noul proprietar nu a efectuat transcrierea dreptului de proprietate asupra vehiculului in termenul prevazut de legislatia in vigoare (Ordinul Ministerului Administratiei si Internelor nr. 1501/2006 privind procedura inmatricularii, inregistrarii, radierii si eliberarea autorizatiei de circulatie provizorie sau pentru probe a vehiculelor, cu modificarile si completarile ulterioare). Din acest motiv, in evidentele Directiei Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor, dumneavoastra figurati in continuare ca si detinator al vehiculului, iar in cazul utilizatorilor romani (persoanele fizice sau juridice inscrise in certificatul de inmatriculare, care au in proprietate sau care, dupa caz, pot folosi in baza unui drept legal vehicule inmatriculate in România) responsabilitatea achitarii rovinietei revine in exclusivitatea acestora.

CNAIR nu are niciun drept in aplicarea sanctiunilor altor persoane, decat celor inscrise in certificatul de inmatriculare ca detinatori sau ca utilizatori in baza unui drept legal. In aceasta situatie, puteti formula o contestatia la procesul verbal emis, in termen de 15 zile de la data comunicarii acestuia, la judecătoria în a cărei circumscripţie domiciliati sau îşi are sediul firma dumneavoastra.

Totodata, va puteti adresa serviciului public comunitar regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor, in a carui raza de competenta a fost inmatriculat vehiculul, in vederea depunerii unei notificari cu privire la instrainarea vehiculului . Notificarea trebuie sa fie insotita de copii de pe documentele justificative (contract de vanzare-cumparare, certificat de radiere fiscala pentru vehiculul in cauza).

 • in cazul in care ati achitat amenda contraventionala, conform celor inscrise in procesul verbal, trebuie sa trimiteti catre CESTRIN, prin una din metodele mentionate mai jos, copii ale documentelor care atesta plata amenzii contraventionale, impreuna cu o copie a procesului verbal si a instiintarii de plata.
 • prin posta, la adresa Bd. Iuliu Maniu, nr. 401 A, Sector 6, Bucuresti
 • prin predare directa la sediul CESTRIN, Bd. Iuliu Maniu, nr. 401 A, Sector 6, Bucuresti;

Va rugam sa pastrati originalele documentelor de plata.

În cazul schimbării numărului de înmatriculare al vehiculului pentru care a fost achitata rovinieta,aceasta îşi menţine valabilitatea numai în condiţiile în care la emiterea acesteia numărul de identificare al vehiculului a fost înscris corect.

În orice altă situaţie utilizatorul va solicita CNAIR - S.A., în scris, efectuarea modificării numărului de înmatriculare în baza de date a SIEGMCR.

Pentru efectuarea modificării utilizatorul se va prezenta la unul dintre punctele de lucruale CNAIR - S.A. (lista acestora se gaseste la www.cnadnr.ro, sectiunea Roviniete –Puncte de schimbare a numarului de inmatriculare) , cu următoarele documente:

 • cerere scrisă, conform formularului-tip care se regăseşte la www.cnadnr.ro, sectiunea Roviniete - ,,Formulare – Cerere schimbare numere inmatriculare”
 • cartea de identitate a autovehiculului în copie şi original

Odată cu modificarea numărului de înmatriculare, în baza de date se va elibera, prin intermediul SIEGMCR, un document care atestă efectuarea modificării şi valabilitatea rovinietei pentru noul număr de înmatriculare, în două exemplare identice, dintre care:

 • unul va fi ştampilat de către CNAIR - S.A. şi va fi înmânat solicitantului;
 • unul va fi semnat de către solicitant şi va rămâne la CNAIR - S.A.l

Atat pentru vehiculele care circula cu numere provizorii, cat si pentru vehiculele inregistrate, NU se achita rovinieta;

In cazul in care in sistemul informatic, pentru numarul de inmatriculare respectiv exista o rovinieta aflata in perioada de valabilitate, aceasta se considera a fi valabila pentru vehiculul dv., numai in cazul in care numarul de identificare pentru care a fost eliberata rovinieta respectiva este acelasi cu numarul de identificare din certificatul de inmatriculare al vehiculului detinut de catre dv., si rovinieta respectiva a fost eliberata pentru tipul de vehicul detinut de catre dv;

In cazul in care cele doua numere de identificare nu sunt identice, sau tipul vehiculului detinut de catre dv. este diferit de tipul vehiculului pentru care s-a emis rovinieta existenta in sistemul informatic, aceasta nu se considera a fi valabila pentru vehiculul detinut de catre dv., iar operatorul are obligatia sa va elibereze rovinieta solicitata.

NU

Restituirea sumei, corespunzatoare perioadei de neutilizare, se face numai la solicitarea utilizatorului, in situatia radierii din circulatie a vehiculului ca urmare a:

 • dezmembrarii, casarii sau predarii vehiculului unei unitati specializate, in vederea dezmembrarii;
 • scoaterii definitive din România a vehiculului;
 • declararii furtului vehiculului

In cazul in care pentru acelasi vehicul se achita mai multe roviniete pentru perioade de valabilitate care se suprapun pentru cel putin o zi, contravaloarea perioadei de suprapunere a rovinietelor, se returneaza in baza unei solicitari de returnare a contravalorii tarifului corespunzator perioadei de suprapunere care se depune la CNAIR - S.A. impreuna cu o copie a cartii de identitate sau a certificatului de inmatriculare a vehiculului, ce va purta inscrisul "conform cu originalul", semnatura si, dupa caz, stampila utilizatorului.

Suma ce se va returna, va fi calculata in functie de perioada de suprapunere a valabilitatii, mai putin comisioanele bancare si cele cuvenite distribuitorilor si va fi returnata in termen de 30 de zile lucratoare de la data primirii solicitarii.

- in situatia in care in certificatul de inmatriculare, pe langa detinatorul vehiculului, este inscris si utilizatorul acestuia, procesul verbal de constatare a contraventie va fi emis pe numele utilizatorului . Doar in situatia in care in certificatul de inmatriculare nu sunt inscrise datele utilizatorului, procesul verbal de constatare a contraventiei va fi emis pe numele detinatorului (firma de leasing)

Ordonanta 15/2002 modificata cu Legea 60/2018

(8) Pentru lipsa rovinietei valabile, procesul-verbal de constatare a contravenţiei se comunică contravenientului în termen de cel mult 2 luni de la data aplicării sancţiunii contravenţiei. În intervalul de la data săvârşirii contravenţiei până la data comunicării procesului-verbal de constatare a contravenţiei nu se pot încheia alte procese-verbale de constatare a contravenţiei pentru lipsa rovinietei valabile pentru acelaşi vehicul.

Toate drepturile rezervate 2010 - 2021 @ Uniunea Naţională a Transportatorilor Rutieri din România
Designed by