Često postavljana pitanja

Na kojim drumovima se primenjuje tarifa za korišćenje (rovinjeta)?

Shodno H.O. 15/2002, izmenjena i dopunjena:

(21) Tarifa za korišćenje primenjuje se na nacionalnoj drumskoj mreži Rumunije, definisana u članu 1 pasus (1) sl. d), uz izuzeće delova puta u kojima se primenjuje tarifa za koncesiju.

Čl. 1 pasus (1)

d) nacionalna drumska mreža Rumunije – putevi od nacionalnog značaja, definisani u skladu sa čl. 6 p. (1) Odredbe Vlade br. 43/1997 po pitanju drumskog režima, republikovana, sa naknadnim izmenama i dopunama;

(1) Drumovi od nacionalnog značaja pripadaju javnoj svojini države i obuhvataju nacionalne drumove, koji obezbeđuju vezu sa prestonicom države, sa prestonicama županija, sa objektima od nacionalnog značaja, između istih, kao i sa susednim zemljama i mogu biti klasifikovani kao:

a) autoputevi;

b) ekspresni drumovi;

c) evropski nacionalni drumovi (E);

d) glavni nacionalni drumovi;

e) sekundarni nacionalni drumovi.

 

Posedujem važeću rovinjetu, međutim primio sam kaznu, šta treba da uradim?

Protiv Zapisnika o konstataciji prekršaja i primene sankcije moguće je dostaviti žalbu u roku od 15 dana od dana uručenja ili izveštavanja istog.

Žalba se prilaže Sudu na čijem je području počinjen prekršaj (ukoliko u Zapisniku o konstataciji prekršaja nije naveden neki drugi Sud). 

 

Gde mogu da budem kažnjen ukoliko nemam važeću rovinjetu?

Shodno čl. 8 tačka 5 (O.V. 15/2002, izmenjene i dopunjene O.V. 8/2010),

(5) Nad korisnicima se mogu primeniti kazne za prekršaj kako na nacionalnoj drumskoj mreži Rumunije, tako i na državnim graničnim prelazima, na izlasku iz Rumunije.   

 

 

Da li je potrebno da kupim rovinjetu i za motorno vozilo koje je privremeno registrovano?

Da, u skladu sa Čl. 1, pasus (2) "ODREDBE br. 769 od 1 oktobra 2010 godine po pitanju odobravanja Metodoloških normi za primenu tarifa za korišćenje nacionalne drumske mreže Rumunije" :

(2) Tarifa za korišćenje primenjuje se nad korisnicima iz Rumunije kao i nad strancima za sva vozila koja su u vlasništvu istih, vozila koja su privremeno ili stalno registrovana i koja saobraćaju  nacionalnom drumskom mrežom Republike Rumunije. 

 

Koji su podaci neophodni za uplatu preko žiro računa za narudžbine obavljene na sajtu www.e-rovinieta.ro ?

Korisnik: Uniunea Naţionala a Transportatorilor Rutieri din România (srpski: Nacionalno Udruženje Drumskih Prevoznika Rumunije)

Fiskalna šifra: RO2836143

RAIFFEISEN BANK - Filijala Piaţa Alba Iulia

Žiro račun: RO33 RZBR 0000 0600 0209 3738

Molimo Vas, navedite na nalog za uplatu 'rovinieta online' kao i datum narudžbine ili broj fakture proforme.  

 

Rovinjeta kupljena danas, vodi se kao važeća za celi dan, odnosno važi od 0-tog sata tekućeg dana?

Ne, u skladu sa čl. 3, pasus (6) "ODREDBE  br. 769 od 1 oktobra 2010 po pitanju odobravanja Metodoloških normi za primenu tarife za korišćenje nacionalne drumske mreže Rumunije" :

(6) Ako je dan početka važenja u toku, važenje rovinjete počinje od sata plaćanja tarifa za korišćenje i ističe u 24,00 časa zadnjeg dana perioda za koji je plaćeno. 

 

 

Koji su to periodi i važenje?

Čl. 3 (METODOLOŠKE NORME od 1 oktobra 2010 godine za primenu tarifa za korišćenje nacionalne drumske mreže Rumunije odobrene Odredbom 769/2010)

(5) Period važenja rovinjete počinje od 0,00 časa dana kojeg zahteva korisnik i ističe u 24,00 časa zadnjeg dana u okviru perioda za kojeg je plaćena tarifa za korišćenje.

(6) Ako je dan početka važenja u toku, važenje rovinjete počinje od sata plaćanja tarifa za korišćenje i ističe u 24,00 časa zadnjeg dana perioda za koji je plaćeno.

(2) Periodi važenja se utvrđuju na sledeći način:

a) za 1 dan – dan koji odgovara datumu za koji je plaćena vinjeta;

(6) Ako je dan početka važenja u toku, važenje rovinjete počinje od sata plaćanja tarifa za korišćenje i ističe u 24,00 časa zadnjeg dana perioda za koji je plaćeno.

b) za 7 dana – dan koji odgovara datumu početka važenja i narednih 6 dana;

c) za 30 dana - dan koji odgovara datumu početka važenja i narednih 29 dana;

d) za 90 dana - dan koji odgovara datumu početka važenja i narednih 89 dana;

e) 12 meseci - dan koji odgovara datumu početka važenja pa sve do narednog dana datuma kada je stupilo važenje sledeće godine, uključno. 

 

Prekršaji i sankcijonisanja, u skladu sa O.V. 15 / 2002

Prekršaji, Prestupi i Sankcije predviđene Odredbom 15/2002 po pitanju primene tarifa za korišćenje i tarifa za prolaz nacionalnom drumskom mrežom Rumunije

PREKRŠAJI

Sankcije

Uokvirenje prekršeja u skladu sa Krivičnim Zakonom

Tekst člana 282 Krivičnog Zakona

Falsifikovanje rovinjeta, posedovanje ili korišćenje falsifikovanih obrazaca predstavlja prekršaj

Kazna zatvora od 3 do 12 godina i zabrana određenih prava

Kazna zatvora od 5 do 15 godina i zabrana određenih prava

Čl. 282 Krivičnog Zakona – falsifikovanje novca ili drugih vrednosti

(1) Falsifikovanje kovanog novca, novca od hartije, menica za javne kredite, čekova, menica bilo koje vrste za izvršavanje plaćanja, izdatih od bankarskih ustanova ili drugih nadležnih krediterskih ustanova, ili falsifikovanje bilo koje vrste menica ili sličnih vrednosti, kažnjava se zatvorom od 3 do 12 godina i zabranom određenih prava.

 

(2) Istom kaznom kažnjava se i puštanje u promet, na bilo koji način, falsifikovanih vrednosti naznačenih u prethodnom pasusu, ili posedovanje istih u cilju puštanja u promet.

(3)Ako dela predviđena u prethodnim pasusima dovedu do značajnih šteta po finansijski sistem, kazniće se zatvorom od 5 do 15 godina kao i zabranom određenih prava, a ako je nanesena šteta veoma važna po finansijski sistem, kazniće se kaznom zatvora od 10 do 20 godina i zabranom određenih prava.

(4) Pokušaj se takođe kažnjava.

 

PREKRŠAJI

Sankcionisanja

Kazna (minimalna-maksimalna)

Odgovorno lice

Vožnja motornog vozila bez posedovanja važeće rovinjete predstavlja prekršaj 

Min.3.000 maks. 4.500 leja – primenjuje se motornim vozilima za prevoz robe čiji je UDMV  ≥ 12,01, sa minimalno 4 osovine, uključno;

KORISNIK *

Min.2.750 maks. 3.000 leja – primenjuje se motornim vozilima za prevoz robe čiji je UDMV ≥12,01, sa minimalno 3 osovine, uključno;

Min.1.750 maks. 2.250 leja

- primenjuje se motornim vozilima za prevoz robe koja su 7,5 t ≤ UDMV <12,00 t;

- motornim vozilima za prevoz putnika koja sadrže više od 23 sedišta (uključujući i sedište vozača);

Min.1.250 maks. 1.750 leja

- primenjuje se motornim vozilima za prevoz robe koja su 3,5 t < UDMV ≤ sa 7,5 t

- motornim vozilima za prevoz putnika koja sadrže više od 9 sedišta (uključujući i sedište vozača) i maksimalno 23 sedišta (uključujući i sedište vozača);

Min.750 lei maks. 1.250 leja

Motornim vozilima za prevoz robe koja za 0t lakša od UDMV ≤ 3,5 t

Min. 250 maks. 500 leja

Putnička vozila

* korisnici - fizička ili pravna lica koja su upisana u dokument registracije vozila, koja imaju svojstvo ili koja, u zavisnosti od slučaja, mogu da koriste na osnovu zakonskog prava vozila koja su registrovana u Republici Rumuniji, nazvana u nastavku korisnici iz Rumunije, odnosno fizička ili pravna lica koja su upisana u sertifikat registracije vozila, u čijem je vlasništvu ili koja, u zavisnosti od slučaja, mogu da koriste na osnovu zakonskog prava vozila koja su registrovana u inostranstvu, nazvana u nastavku korisnici iz inostranstva;

Korisnici iz Rumunije namiruju tarif za korišćenje u lejima, po dnevnom deviznom kursu kojeg saopštava Nacionalna Banka Rumunije, važeći za zadnji dan proteklog meseca od datuma plaćanja tarifa. 

Devizni kurs koji važi za zadnji dan proteklog meseca podrazumeva devizni kurs kojeg saopštava Nacionalna Banka Rumunije u pretposlednjem radnom danu datog meseca. 

Korisnici iz inostranstva plaćaju tarif za korišćenje:

 • - u lako konvertibilnim devizama, kotirane na deviznom tržištu, u vrednosti izraženoj u evrima, u zavisnosti od pripadajućih deviznih razmena, kojeg saopštava Nacionalna Banka Rumunije, važeći za pretposlednji radni dan proteklog meseca od datuma u kojem se obavlja plaćanje;

 • - u lejima, po dnevnom kursu, kojeg saopštava Nacionalna Banka Rumunije, važeći za zadnji dan proteklog meseca od datuma plaćanja tarifa, kao što je definisano i u pasusu  (2). Tarifa u lejima može da se namiri i lako konvertibilnim deviznim sredstvima koja su kotirana na deviznom tržištu, po dnevnom kursu koji važi za prvi dan meseca oktobra, kojeg saopštava Nacionalna Banka Rumunije i koji se objavljuje u Zvaničnom Glasniku Evropske Unije, kurs koje se primenjuje od 1 januara sledeće kalendarističke godine.

 

Posle dobijanja Zapisnika o konstataciji prekršaja, ustanovio sam činjenicu da je operater koji je izdao rovinjetu pogrešno upisao registarski broj vozila. Šta treba da uradim u smislu uklanjanja greške?

Zahtev se u originalu šalje C.N.A.I.R. - S.A., u skladu sa tipskim obrascem kojeg je moguće preuzeti sa sajta www.cnadnr.ro odeljak:  Roviniete > Cerere schimbare numar inmatriculare eronat (Rovinjete > Zahtev za izmenu pogrešno unetog registarskog broja), zajedno sa sledećim dokumentima:

 • kopiju dokumenta po kopiji dokumenta izdatog klijentu a koji je izdat za pogrešan registarski broj;

 • kopiju dokumenta o registraciji vozila, u kome se nalazi ispravan registarski broj vozila;

 • kopiju dokumenta o izvršenom plaćanju.

Na osnovu ranije navedenih dokumenata, CNAIR pristupa ispravljanju registarskog broja ukoliko je ispunjen bar jedan od dole navedenih uslova:

 • identifikacioni broj vozila, koji je upisan u kopiji dokumenta klijenta, odgovara broju koji je upisan u dokumentu o registraciji vozila kojeg je korisnik dostavio;

 • u dokumentu kojeg je izdao distributer, u slučaju korisnika iz Rumunije, nije upisan registarski broj vozila, a na osnovu zapisa iz baze podataka Direkcije za vozačke dozvole i registraciju vozila, registarski broj koji je upisan u dokumentu, na datum izdavanja rovinjete nije bio dodeljen nekom vozilu;  

 • u dokumentu kojeg je izdao distributer, u slučaju korisnika iz inostranstva, registarski broj koji je upisan sadrži grešku od maksimalno dva pogrešno upisana simbola a identifikacioni broj vozila nije upisan;

 • rovinjeta je bila izdata za registarski broj vozila za koje nije obavezno plaćanje tarifa za korišćenje.

 

Prodao sam vozilo, pa ipak, dobio sam Zapisnik o konstataciji prekršaja

Ovo je nastalo usled činjenice da se nakon prodaje vozila novom vlasniku nije izvršio i prenos prava nad vozilom u roku koji je predviđen važećim zakonima  (Odredba Ministra za Administraciju i Unutrašnje Poslove br. 1501/2006 po pitanju postupka registracije, upisa, brisanja i izdavanja privremene ili probne saobraćajne dozvole, sa naknadnim izmenama i dopunama). Iz navedenog razloga, u evidenciji Direkcije za Vozačke Dozvole i Registraciju Vozila, Vi se i dalje vodite kao vlasnik vozila, a u slučaju korisnika iz Rumunije (fizička i pravna lica koja su upisana u dozvoli za registraciju, koja u svom vlasništvu imaju ili koja, u zavisnosti od slučaja, mogu da koriste na osnovu određenog zakonskog prava, vozila koja su registrovana u Rumuniji) odgovornost namirenja rovinjete pripada isključivo istima.

C.N.A.I.R. nema pravo primene sankcija prema drugim licima, već pravo na aplikaciju sankcija licima koja su upisana u dokument o registraciji vozila kao vlasnici ili korisnici na osnovu određenog zakonskog prava.  U ovom slučaju, možete da formulišete i priložite žalbu na izdati Zapisnik, u roku od 15 dana od datuma saopštenja istog, u Sudu na čijem području imate prebivalište ili u kojem se nalazi Vaša firma.  

Istovremeno, možete se obratiti društvenoj javnoj službi za vozačke dozvole i registraciju vozila, na čijem je području registrovano vozilo, u smislu prilaganja određenog obaveštenja po pitanju otuđenja vozila.  Obaveštenje treba da je propraćeno i dokumentima za opravdavanje (ugovor o kupovini – prodaji, potvrdu o brisanju vozila iz fiskalnih registara).

 

Dobio sam Zapisnik o konstataviji prekršaja, kojeg sam platio. Šta treba da uradim posle toga?

U slučaju da ste namirili kaznu za prekršaj, u skladu sa onim šta je navedeno u Zapisniku, potrebno je poslati C.E.S.T.R.I.N.-u (Centar za Tehničke Studije Saobraćaja i Informatike), posredstvom jednog od dole navedenih načina, kopije dokumenata koji potvrđuju plaćanje prekršajne kazne, zajedno sa kopijom Zapisnika i saopštenje o plaćanju.    

 • poštom, na adresu Bd. Iuliu Maniu, nr. 401 A, Sector 6, Bucuresti

 • direktno, ličnom dostavom u sedište C.E.S.T.R.I.N., Bulevar Iuliu Maniu, br. 401 A, Sektor 6, Bukurešt;

Molimo Vas da sačuvate original dokumenta o obavljanju plaćanja.

 

Dobio sam više Zapisnika o konstataciji prekršaja, koji su izdati na isto vozilo, ali sa podacima o počinjenju različitih prekršaja. Da li je potrebno da za svaki Zapisnik ponaosob platim kaznu?

DA

 

Ako sam u slučaju prekršajnog sankcionisanja platio prekršajnu kaznu, da li je potrebno da kupim rovinjetu?

DA

 

Da li rovinjeta zadržava važenje iako sam prodao vozilo, sačuvao sam svoj stari registarski broj i registrovao novo vozilo pod istim brojem?

NE

 

Da li rovinjeta zadržava važenje i u slučaju u kojem se promenio vlasnik ili adresa prebivališta vlasnika, dok je registarski broj ostao isti?

DA

 

Da li rovinjeta zadržava važenje i u slučaju u kojem je registarski broj promenjen?

U slučaju promene registarskog broja za vozilo za koje je plaćena rovinjeta, ista zadržava važenje samo pod uslovom ako je identifikacioni broj vozila ispravno napisan prilikom izdavanja vinjete.

Pod bilo kojom drugom situacijom korisnik treba da se obrati, u pisanom obliku, C.N.A.I.R.-u  S.A. (Nacionalnoj Kompaniji za Autoputeve i Nacionalne Sabraćajnice Rumunije - N.K.A.N.S.R. A.D.) za izvršenje izmene registarskog broja u bazi podataka  SIEGMCR.

Za izvršenje određenih izmena, potrebno je da se korisnik obrati nekom od radnih centara C.N.A.I.R. - S.A. (spisak se može naći na sajtu www.cnadnr.ro, odeljak Roviniete > Puncte de schimbare a numarului de inmatriculare (prev. srp. Ro-vinjete > Centri za promenu registarskog broja), sa sledećim dokumentima:

 • pisani zahtev, u skladu sa tipskim obrascem koji se može preuzeti sa sajta www.cnadnr.ro, odeljak Roviniete > ,,Formulare – Cerere schimbare numere inmatriculare” (prev. srpski – Obrasci za izmenu registarskog broja).

 • identifikacijski dokument vozila u originalu i kopiji

U trenutku izmene registarskog broja, iz baze podataka se izdaje, posredstvom SIEGMCR, dokument koji potvrđuje izvršenje izmene kao i važenje rovinjete za novi registarski broj, u dva istovetna primerka, od čega:

 • jedan nosi pečat C.N.A.I.R. - S.A. i uručuje se podnosiocu zahteva;

 • jedan dokument koji je potpisan od strane zahtevaoca i koji ostaje C.N.A.I.R.- u - S.A.

 

Kupio sam vozilo i do registracije isto saobraća pod privremenim registarskim brojem (crveni brojevi). Da li je potrebno kupiti rovinjetu i za dati period?

 

Kako za vozila koja saobraćaju pod privremenom registracijom, tako i za registrovana vozila, NIJE potrebno platiti rovinjetu.

 

Registrovao sam jedno vozilo, ali u trenutku kada sam želeo da platim rovinjetu, operater mi je saopštio da za navedeno vozilo već postoji važeća vinjeta. Da li je potrebno da platim novu rovinjetu?

U slučaju u kojem se u informatičkom sistemu pojavljuje da za navedeni registarski broj postoji važeća rovinjeta, smatra se da je ista važeća za Vaše vozilo, samo u slučaju pod kojim je identifikacioni broj za koji je izdata navedena rovinjeta isti kao i identifikacioni broj iz dokumenta o registraciji vozila koje je u Vašem vlasništvu, a dotična rovinjeta je izdata za vrstu vozila koje je Vaše vlasništvo.   

U slučaju u kojem, navedena dva identifikaciona broja nisu identična, ili je vrsta vozila koja je u Vašem vlasništvu različita od vozila za koje je izdata rovinjeta postojeća u informatičkom sistemu, ista se ne smatra važećom za vozilo koje je u Vašem vlasništvu, a operater ima obavezu da Vam izda zahtevanu rovinjetu.   

 

Prodao sam vozilo, ali je rovinjeta i dalje važeća. Da li je moguće sračunavanje i povraćaj svote pripadajuće periodu nekorišćenja, od datuma prodaje vozila pa sve do datuma isteka važenja rovinjete?

NE

Vraćanje svote, koja odgovara periodu nekorišćenja, vrši se samo na zahtev korisnika, u slučaju brisanja vozila iz saobraćaja usled:

 • rastavljanja vozila, otpisa ili predaje vozila nekoj od specijalizovanih jedinica koje se bave rastavljanjem vozila;

 • permanentnim izlaskom vozila iz Rumunije;

 • izjavljivanja krađe vozila.

 

Platio sam više rovinjeta za isto vozilo, sa periodima važenja koji se preklapaju bar najmanje za 1 dan. Šta treba da uradim da bih povratio protuvrednost tarifa za periode važenja kupljenih rovinjeta koji se preklapaju?

U slučaju u kojem se za isto vozilo plati više rovinjeta za periode važenja koji se preklapaju za bar najmanje 1 dan, protuvrednost perioda preklapanja rovinjeta, vraća se na osnovu podnetog Zahteva o vraćajnju protuvrednosti tarifa odgovarajućeg periodu preklapanja koji se prilaže C.N.A.I.R.-u  - S.A. zajedno sa kopijom identifikacionog dokumenta vozila ili dokumenta o registraciji vozila, kopije na kojima treba napisati "u skladu sa originalom", potpisati, i, u zavisnosti od slučaja, staviti pečat korisnika.

Svota koja se vraća, izračunava se u zavisnosti od perioda preklapanja važenja, bez bankarskih provizija i provizija koje pripadaju distributerima, i vraća se u roku od 30 radnih dana od datuma podnošenja zahteva. 

 

U slučaju u kojem je vlasnik dokumenta o registraciji vozila određeno lizing društvo, ali su istovremeno upisani i podaci korisnika vozila, Zapisnik o konstataciji prekršaja koji je zaključen za vožnju nacionalnom drumskom mrežom Rumunije bez posedovanja važeće rovinjete, biće izdat na ime vlasnika ili korisnika?

U slučaju u kojem je, u dokumentu o registraciji vozila, pored vlasnika upisano i ime korisnika  vozila, Zapisnik o konstataciji prekršaja biće izdat na ime korisnika. Samo u slučaju pod kojim u dokumentu o registraciji vozila nisu upisani podaci o korisniku, Zapisnik o konstataciji prekršaja biće izdat na ima vlasnika (firme za lizing).

Sva prava rezervisana 2010 - 2021 @ Nacionalno Udruženje Drumskih Prevoznika Rumunije
Designed by